X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درمورد طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

طرح درس نمونه

عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)

موضوع درس: جلوه ها ی هنر در خوزستان

اهداف کلی :

الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

اهداف جزیی :

الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

اهداف رفتاری :

پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

الف- دانش آموزان ارتباط اصفهان را باهنر اسلامی توضیح دهد ( در ک فهم )

ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید (دانش )

ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند . ( ترکیب )

د – دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند ( ارزشیابی وارزش گذاری )

ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند . ( درک وفهم )

و- انواع نثر راتوضیح دهد . ( درک وفهم )

ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند (تجزیه وتحلیل )

ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند ( دانش)

ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد . ( درک و فهم )

ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

رفتارورودی :

الف – دانش آموزان هنر را بشناسد .

ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

ارزشیابی تشخیصی :

الف – دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ اسلامی را توضیح دهد ؟

د- عروجی روحی چیست؟

ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

طراحی هندسی کلاس :

دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

گروه های یادگیری درکلاس :

گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا 3، 4 یا 5نفره .

رسانه ها ی آموزشی :

معلم – کتاب – ادبیات – تخته – گچ – تابلو پاک کن – نوار – ضبط صوت – تصویر – نقشه جغرافیا یی – روزنامه دیواری – چارپ –نقاب –طراحی – کتابچه ( دست ساخته خود معلم ) محیط تعاملی – تابلو معلم ساخته سوالات ازقبل طراحی شده .

انتخاب روش :

روش فعال با رویکرد همیاری

روش بدیعه پرداز ی جهت شکوفا کردن قوه خلاقیت دردانش آموزان وایجادفرصت تفکر

روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان وایجادفرصت برای تفکر و مشورت

روش پرسش و پا سخ

روش نمایشی

روش مباحثه

روش ایفای نقش

روش توضیحی

فر آیند یاددهی – یاد گیری

فعالیت های مربوط به معلم

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

شروع کلاس بانام و یاد خدا سبحان

سلام واحوال پرسی

توجه به نکات اخلاقی وارزشهای اسلامی

حضور وغیاب دانش آموزان و بررسی علل غیبت

دقت درحالات روحی وروانی دانش آموزا ن وبررسی محیط کلاس

گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و طراحی گروه ها به شکل هندسی U ونام گذاری گروه های به گل هایی که بادرس و حالات روحی ارتباط دارد .

پاسخ دانش آموزان و سلام متقابل آن ها

توجه نمودن دانش آموزان

پاسخ دانش آموزان

گفتن مشکلات احتمالی از سوی دانش آموزان

همکاری فعالانه دانش آموزان

اجرای ارزشیابی ورودی

جهت تعیین اولین گام آموزشی ، چند سوال درارتباط با « پیش نیاز درس » از گروه هاپرسیده می شود و جهت آمادگی روحی چند سوال هم درارتباط با درس جدید پرسیده

می شود:

ارائه چند عکس واسلاید از مکان های مذهبی و توضیح در مورد هنر های به کار رفته د رآ ن ها

آشنا نمودن دانش آموزان با جلوه های فرهنگ و هنر فارسی

دادن توضیحاتی درباره تنوع جوامع اسلامی و جلوه های هنر اسلامی

پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات معلم

توجه دانش آموزان به عکس ها واسلایدها

شرکت فعالانه دانش آموزان

همکاری فعالانه معلم و شرکت در پرسش و پا سخ

لغات واصطاحات جدید درس را باکمک معلم با استفاده از تا بلو های معلم ساخته بیان می کنند .

انجام ارزشیابی پایانی

انجام ارزشیابی پایانی توسط دانش آموزان

سوالات کتبی به دانش آموزان داده شودتا به شکل گروهی پاسخ دهند .

بررسی ارزشیابی پایانی توسط معلم ، اگروقت بود درکلاس و گرنه درمنزل بررسی شود .

رفع اشکال دانش آموزان

معرفی چند کتاب از نثر نویسان معاصر

دادن تکالیف تحقیقی و پژوهشی د رارتباط با هنر و معماری اسلامی

پاسخ دانش آموزان پس از فعالیت وبحث گروهی

ورق زدن کتاب ها توسط دانش آموزان وآ شنایی هر چه بیشتر آنان با این آثار

موظف شدن دانش آموزان جهت انجام آن تکالیف

ارزشیابی پایانی

ویژگی تحقیقاتی دکتر اسلامی ندوشن چگونه است ؟

معماری اسلامی چه تاثیری بر وروح وروا ن نماز گزار دارد ؟

کدا م کتاب دکتر اسلامی ندوشن حاصل سفرها ی ایشان است ؟

چگونه یک کاشی می تواند بیانگر روح ایران باشد ؟

آیا معماری اسلامی بر تاثیر هنر خویش درنماز گزار واقف بوده اند ؟

و یژگی های نثر ساده چیست ؟

ممال یعنی چه ؟

اسلیمی ممال چه کلمه ای است ؟

فعالیت های تکمیلی

دانش آموزان :

درباره ویژگی های معماری اسلامی تحقیق کنند وآن را درقالب یک مقاله تحقیقی به کلاس بیاورند .

دانش آموزان فهرستی از هنرهای اسلامی تهیه نما یند ودرباره ی هر کدام پژوهش کنند .

دانش آموزان درباره ی زندگی و آثاردکتر محمد علی اسلامی ندوشن پژوهش کنند وآن را در قالب مقاله یا روزنامه ی دیواری به کلاس بیا ورند .

****************************************************

شماره :

تاریخ :

نام درس :

ادبیات فارسی (2)

موضوع درس : جلوه ها ی هنر در اصقهان

هدف کلی درس : آشنایی با نثر معاصر وفرهنگ و هنر درایران

مدت جلسه :

طراح :گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه استان اصفهان

عناوین فرعی یا رئوس مطالب

هدف ها ی جزیی

هدف های رفتاری

حیطه و سطح

الف : لغایت ، مفاهیم و اصطلاحات تازه درس

ب: نثر دردوره معاصر

ج : نثر نویسان معاصر

د: علت واهمیت فرهنگ هنر اسلامی – ایرانی

1- دانش آموزان با معنی واصطلاحات تازه ی جدید آشنا شود.

2- دانش آموزان معنی لغات واصطلاحات را بفهمد .

3- دانش آموزان طریقه جمله بندی ، حذف فعل به قرینه و برخی جمله ها را که به طریقه محاوره ساخته شده اند تشخیص دهد

4- دانش آموزان حذف فعل به قرینه غیر از آنچه درمتن درس آمده است پی ببرد .

5- دانش آموزان با نثر نویسان معاصر آشنا شوند

6- دانش آموز با دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن و نمونه ای از آثارا و آشنا شود

7- دانش آموزان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

تحقیق درمورد چارت نمونه ثبت طرح درس تربیت بدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد چارت نمونه ثبت طرح درس تربیت بدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

چارت نمونه ثبت طرح درس تربیت‌بدنی (نیمسال اول / دوم)

هدف‌های کلی : آموزش آشنایی با توپ، پاس بغل پا و انواع کنترل در فوتسال

هدف‌های آموزشی هر ماه

آشنایی با توپ و

حرکت پا به توپ

آموزش پاس بغل پا

آموزش کنترل توپ با کف و روی پا

آموزش کنترل توپ با روی ران و سینه

1

آشنایی با توپ

پاس بغل پا با کنترل

کنترل توش با کف پا

کنترل توپ با روی ران

2

حرکت با توپ با داخل پا

پاس بغل پا بدون کنترل

کنترل توپ با کف پا در حرکت

کنترل توپ با روی ران در حرکت

3

حرکت با توپ با خارج پا

پاس بغل پا مورب دو نفره در حرکت با کنترل

کنترل توپ با روی پا

کنترل توپ با سینه

4

حرکت با داخل و خارج پا با داخل و خارج پا

پاس بغل پا مورب دو نفره در حرکت بدون کنترل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد چارت نمونه ثبت طرح درس تربیت بدنی

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد ( نمونه موردی داخلی ) در 35 اسلاید

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد ( نمونه موردی داخلی ) در 35 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد ( نمونه موردی داخلی ) در 35 اسلاید


دانلود پروژه  تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد ( نمونه موردی داخلی )  در 35 اسلاید

دانلود پروژه  تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد ( نمونه موردی داخلی )  در 35 اسلاید 

 

 

بررسی ویژگیهای کالبدی- فضایی مجموعه

  • ساخت مجتمع 512 دستگاه در سال 1356 شروع شد که وقوع انقلاب اسلامی، موجب ایجاد وقفه‌ای در عملیات احداث آن گشت تا اینکه بالاخره در سال 1363 به بهره‌برداری رسید. زمین مجموعه متعلق به آستان‌قدس می‌باشد. ساکنان آن در ابتدا خانواده‌های کارمندان دولت بوده‌اند که در طی زمان و با نقل مکان عده‌ای از آنان، بافت جمعیتی مجتمع دستخوش تغییراتی گشته‌است، اما همچنان بافت غالب مجتمع از طبقه کارمندان دولت و فرهنگیان هستند.
  • مجتمع در منطقه‌ای با تراکم زیاد واقع است. همجواری‌های بافت بلافصل مجتمع، اغلب مسکونی هستند. چنانکه در شرق آن مجتمع مسکونی 600 دستگاه و در شمال آن مجتمع آپارتمانی خیام قرار دارند. همچنین در غرب مجتمع، بافت اداری حاشیه خیام شامل اداراتی نظیر جهاد کشاورزی، مدیریت شهری شهرداری مشهد و ... وجود دارند.
  • ورودی اصلی مجموعه از بلوار وحدت در جنوب سایت می‌باشد و از محورهای شریانی در بافت پیرامونی آن می‌توان به بلوار فردوسی، بلوار خیام و نیز بلوار شهید صادقی (بلوار سازمان آب) اشاره کرد.
¨مساحت سایت آن در حدود 5/10 هکتار (105960 مترمربع) می‌باشد که سطح اشغال مسکونی در همکف 14592 مترمربع می‌باشد. مراکز عمومی و خدمات شهری آن بسیار ناقص است، زمین مدرسه و پارک و بخش ورزشی در طرح مجموعه پیش‌بینی شده‌است. لیکن هنوز احداث فضای تجاری برای مجموعه در طرح اولیه در حاشیه بلوار وحدت و ابتدای سایت در نظر گرفته‌شده که در طرح نهایی، حذف گشته‌است. فضایی نیز تحت عنوان فضای اداری در مرکز مجموعه فضای باز سامان یافته و نیز فضاهای سبز عمومی در مقیاس مجتمع وجود ندارند و ساکنان مجموعه امکانات تفریحی و پرکردن اوقات فراغت از فضای تفریحی مجتمع 600 دستگاه همانند سایر موارد این مجتمع استفاده می‌کنند. (این مطلب در ابتدای احداث مجموعه 512 دستگاه تقریباً 100% بوده ولی بعلت افزایش فضای سبز مجتمع 512 دستگاه، از میزان آن کاسته شده‌است. )
¨همچنین در زمینه مراکز آموزشی و خدمات تجاری نیز ساکنان 512 دستگاه سربار مجتمع 600 دستگاه بوده و از امکانات این مجتمع استفاده می‌کنند. فضای بازی کودکان که بطور مناسبی تجهیز و تدارک شده باشد وجود ندارد و در بعضی از موارد پارکینگ اتومبیل‌ها بعنوان فضای باز ورزشی (عموما فوتبال) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در رابطه با مراکز درمانی نیز، اکثر ساکنین به درمانگاه المنتظر واقع در بلوار سازمان آب مراجعه می‌کنند. مشکل ترافیک و رفت و آمد به جهت آنکه مجموعه در داخل شهر ایجاد شده‌است، وجود ندارد.
 
 
 
 
دانلود پروژه  تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد , تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد , مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد ,  تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی ,  تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی داخلی
 
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تجزیه و تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی 512 دستگاه مشهد ( نمونه موردی داخلی ) در 35 اسلاید

تحقیق درمورد استاد شهید مرتضی مطهری

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد استاد شهید مرتضی مطهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

(یادی از معلم نمونه (

استاد شهید مرتضی مطهری- رضوان الله تعالی علیه- در سال 1298 هجری شمسی در قریه فریمان متولد شد. سالهای اولیه عمر را در خدمت پدر، به طلب علوم اسلامی پرداخته و پس از آن در حوزه علمیه مشهد، مقدمات عربی و فقه و اصول و منطق را فرا گرفته و در سن 15 سالگی از مشهد به قم- شهر قیام- هجرت نمود.

مدت پانزده سال به کسب معرفت از خورشید تا بانی چون امام خمینی (ره) پرداخت و در کنار آن در حوزه علمیه در محضراستادانی چون مرحوم بروجردی، مرحوم محقق، مرحوم آشتیانی، مرحوم یثربی کاشانی، مرحوم خوانساری، مرحوم صدر و سرانجام، استاد فقیه مفسر قرآن، علامه طباطبایی به کسب علم مشغول شد.

او الگوی نیکوی معلمی بود که همه وجودش سوز بود و عشق. او با بینش عمیق و اندیشه ای بلند و قامتی راست، همچون سپری مقاوم در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان و جهل و خود باختگی ها ایستاده بود. و به همین جهت، سرانجام سر پر سوادیش همانند فرق مبارک امام و مرادش، حضرت علی (ع)، هدف تیرکین قرار گرفت و به فیض شهادت و... نائل گردید.

از این رو، روز 12 اردیبهشت ماه، روزی که به نام زیبا و پر معنای معلم، مزین گردید، یادآور بعثت پیامبران- علیه السلام- است. این روز، یوم الله محسوب می گردد، چرا که اول مربی، خداوند است. این روز، روز تزکیه و تعلیم است. روز سپاس و تشکر است.

امام خمینی- رهبر فقید انقلاب اسلامی- در شهادت معلم نمونه انقلاب، بسیار گریستند و در مورد ایشان فرمودند:

من اگر چه فرزندی عزیز را که پاره تنم بود از دست دادم، لکن مفتخرم که چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشته و دارد.

«روحش شاد و راهش پر رهرو باد»

(مقدمه

کانون اندیشه مطهر که توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و در آغاز ترم تحصیلی حاضر تشکیل گردید، اهداف ارزشمندی را سر لوحه کار خویش قرار داده است و سعی دارد تا هرچه بیشتر در جهت تحقق بخشیدن به این آرمانها گام بردارد.

با عنایت به حساسیت شدید و عمیق استاد شهید مرتضی مطهری نسبت به جریانات انحرافی و التقاطی دین و مجاهدت علمی کم نظیر ایشان جهت احیاء و ارائه اندیشه های اصیل اسلامی و مبارزه خستگی ناپذیر وی در مقابله با تحجر و التقاط و اشکال مختلف تجدد مآبی و نیز تاکید امام راحل عظیم الشان در استفاده دانشگاهیان از آثار و آراء آن شهید، امروزه توجه به آراء و افکار استاد شهید در جامعه دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند سلامت فکری جامعه را در مقابل هجمه های فرهنگی و فکری دشمنان تضمین نماید.

گوشه ای از اهداف تاسیس کانون اندیشه مطهر به قرار زیر است:

1- تلاش در جهت تعمیق و گسترش فرهنگ دینی و اشاعه ارزشهای اسلامی در جامعه دانشگاهی از طریق تحقیق و بررسی دیدگاههای شهید مطهری.

2- ایجاد و تقویت زمینه های فکری، عقیدتی، سیاسی و فرهنگی و تهذیب نفس در بین دانشجویان.

از این رو بود که جمعی از دانشجویان متعهد و نیک اندیش گرد هم آمدند تا به سهم خود در جهت تقویت باورهای دینی و اعتقادی و ارتقای سطح آگاهی خود و دیگر دانشجویان تلاش نموده، دین خویش را در مقابل مذهب فرهنگ و جامعه خویش ادا نمایند.

«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

« به نام ایزد یکتا »

( مقتضیات زمان شامل « مقدمه» علت تغییر زمانها و دو نوع تغییر در زمان :

شناخت اسلام واقعی از سه دیدگاه قابل بررسی است : 1 ـ از دیدگاه فلسفه اجتماعی، 2ـ به عنوان یک ایدئولوژی اللهی 3 ـ به شکل دستگاه سازنده فکری و اعتقادی همه جانبه و سعادت بخش .

وظیفه طبقه روشنفکر جامعه چیست ؟ 1 ـ شناخت و شناساندن اسلام (به شکل صحیح آن ) ، 2 ـ درک مقتضیات زمان و تفکیک شکل صحیح و ناصحیح آن . مطرح کردن یک اشکال : اسلام و مقتضیات زمان دو پدیده ناسازگارند و غیر قابل جمع شدن پس دو راه بیشتر باقی نمی ماند : 1 ـ پذیرفتن تعلیمات اسلامی و پرهیز از نوگرایی (متوقف کردن زمان ) ، 2 ـ تسلیم مقتضیات متغیر زمان شدن اسلام (اسلام را کهنه و قدیمی انگاشتن ) . ارائه راه حل کلی : استفاده از فرضیه رابط متغیر ثابت یا حادث ، به قدیم ، فلاسفه اللهی می‌گویند وجودیک رابط ، حل کننده مشکل است . این رابط از سوئی « ثابت و ازلی» ، و از سوئی « متغیر و حادث » است . در مجموع ،پیوند دهندة متغیر و حادث به قد یم و کامل ازلی است . با توجه به اینکه اسلام و مقتضیات زمان هم به نوعی «مسأله اجتماعی » به حساب می آید آیا در اینجا هم وجود « رابط» الزامی است ؟ باید توجه داشت که ]جاودانگی قوانین اسلام و فسخ ناپذیری آن[ ( که امری قطعی و از ضروریات دین است ) ، ] قابلیت ، انعطاف قوانین[ (که مربوط به سیستم قانون گذاری اسلام است) دو امر مجزا از هم هستند. چرا گسترش اسلام در جهان از قرن 8 به بعد رو به افول گذاشت ؟ 1 ) بی توجهی مسئولین 2 ) دهشت زدگی در مقابل غرب که تو هم نارسابودن قوانین اسلامی را در اذهان ایجاد کرد. توجه کنیم که : اسلام راه راست ، نه توقفگاه و منزل ( اسلام، صراط مستقیم است ) اگر منازل عوض شود و تغییر کند ، الزامی ندارد که راه هم دستخوش تغییر گردد.

علت تغییر مقتضیات زمانها : قرآن کریم در آیات بسیاری (از جمله آیه 72 سوره احزاب ) ، انسان را به تفکر دعوت نموده است . همچنین در سوره انفال آیه 22 ، از بدترین جنبندگان سخن به میان آمده و به خصوصیات گروهی انسانها ، اشاره شده است . اما در آیه 72 سوره احزاب ، از « امانت» سخن به میان آمده که به کوه و زمین و آسمان عرضه شد ولی آنها از پذیرش آن امتناع نمودند. پس صرفاً پذیرفتن مطرح نبوده ، بلکه اصل تحمل کردن بوده است معنای عرضه کردن : کمال و فیض از ناحیه خدا عرضه می گردد اما فقط آنکه استعداد دارد آن را می پذیرد . در حقیقت امر ، مضایقه نیست . برهمه عرضه می شود اما فقط افراد خاصی می توانند بپذیرند و مستعد آنند. چگونه می توان با مقتضیات زمان هماهنگ بود و خود را تطبیق داد ؟ به مفهوم دیگر ، با توجه به اینکه مقتضیات زمان تغییر می کند چگونه می شود انسان دیندار بماند. چون لازمة دینداری این است که انسان ، خودش را در مقابل مقتضیات زمان نگهدارد و مقتضیات زمان به ناچار تغییر پذیرند ؟ پس آیا برای ترقی داشتن در این دنیا ، باید طرفدار تجدد و نوخواهی بود و دین داری را به بهانه کنهه پرستی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد استاد شهید مرتضی مطهری

دانلود پروژه نمونه سؤالات انواع گرایش های حسابداری و حسابرسی

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه نمونه سؤالات انواع گرایش های حسابداری و حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

سوالات آزمون آزاد کاردانی به کارشناسی 83

حسابداری صنعتی 83

 

131_ طی یکماه، عملیات کارگاهی عبارت از: خرید 000 900 ریال مواد اولیه، تحویل 000 800 ریال مواد مستقیم به خط تولید، پرداخت 000 700 ریال دستمزد مستقیم کارگران و 000 600 ریال هزینه های تعمیر و نگهداری بوده، با فرض استفاده از نظام ادواری، برای «کدام رویداد» ثبتی انجام نمی گیرد؟

1) هزینه های تعمیر و نگهداری 2) خرید مواد 3) پرداخت دستمزد 4) مصرف مواد

 

132_ در سیستم حسابداری صنعتی موسسه ای که تمامی فعالیتهای آن در یک محل صورت می گیرد و از دفاتر متمرکز استفاده می کند؛ جهت ثبت 000 160 ریال دستمزد مستقیم و 000 140 ریال حق بیمه منقضی شده، «چه حسابی» بدهکار می شود؟

1) کنترل سربار 2) کنترل دفاتر مالی

3) کنترل کالای در جریان ساخت 4) کنترل دفاتر صنعتی

 

133_ جمع ساعات کار یک شرکت تولیدی 1200 ساعت (75% مستقیم، 5/12% غیرمستقیم تولیدی و بقیه مربوط به بخش اداری و فروش)، نرخ ساعتی دستمزد 000 2 ریال، مالیات حقوق و دستمزد

000 132 ریال و بیمه سهم کارگر و کارفرما جمعاْ به میزان 30% حقوق و دستمزد بوده؛ بابت ثبت لیست مربوط در اداره مرکزی شرکت، دفاتر صنعتی «چه مبلغ» بدهکار می گردد؟

1) 000 100 2 2) 000 400 2 3) 000 583 2 4) 000 952 2

 

134_ طی یکدوره در کارخانه ای: از کل دستمزد به مبلغ 000 800 ریال معادل 75% آن مستقیم و بقیه غیرمستقیم، جمع سربار کارخانه 000 700 ریال، جمع هزینه های تولیدی 000 000 2 ریال، بهای تمام شده کالای ساخته شده 000 100 2 ریال، بهای تمام شده کالای فروش رفته 000 200 2 ریال و موجودیهای کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده آخر دوره به ترتیب 000 300 و 000 200 ریال بوده؛ مورد نادرست، کدام است؟

1) موجودی کالای درجریان ساخت اول دوره 000 400 2) بهای اولیه 000 400 1

3) موجودی کالای ساخته شده اول دوره 000 300 4) هزینه های تبدیل 000 300 1

 

135_ ظرفیت عادی موسسه ای 000 8 واحد تولید، و در سطح ظرفیت 000 5 واحد: هزینه متغیر کل 000 200 ریال و کل هزینه تولید 000 320 ریال بوده، در میزان تولید 000 6 واحد، هزینه ثابت هر واحد تولید «چند ریال» است؟

1) 25 2) 24 3) 20 4) 15

 

136 (158)_ سال گذشته در یک تولیدی: نرخ جذب سربار برای هر ساعت کار ماشین 5/6 ریال، سربار واقعی 000 221 ریال و ساعات کار واقعی ماشین 000 36 ساعت بوده؛ بستن اضافه یا کسر جذب سربار به حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته، موجب چه تغییری در رقم این حساب می گردد؟

1) کاهش 000 13 2) افزایش 000 2 3) افزایش 000 13 4) کاهش 000 2

 

137(159)_ نگهداری هزینه پیمانها، مشابه «هزینه یابی به چه روشی» است؟

1) تاریخی 2) استاندارد 3) مرحله ای 4) سفارش کار

 

138(160)_ اطلاعات دایره ای نشان می دهد: کالای در جریان ساخت اول و آخر دوره به ترتیب 300 و 400 واحد و واحدهای شروع شده به تولید 200 2 واحد بوده؛ براساس روش fifo «چه تعداد» از واحدهایی که اقدام به تولید آنها شده، در این دوره تکمیل گردیده است؟

1) 700 1 2) 800 1 3) 100 2 4) 300 2

 

139(161)_ مواد اولیه مرحله پایانی ساخت نوعی محصول در درجه 30% تکمیل آن از لحاظ هزینه تبدیل اضافه می شود. اطلاعات تولید این مرحله شامل موجودی ابتدای دوره 000 2 واحد (از لحاظ هزینه تبدیل 40% تکمیل)، آحاد دریافتی از دایره قبل 000 50 واحد، موجودی پایان دوره 500 2 واحد (از لحاظ هزینه تبدیل 20% تکمیل) و ضایعات عادی 500 واحد (شناسایی در پایان فرآیند تولید) بوده؛ معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ هزینه تبدیل به روش میانگین، چقدر است؟

1) 000 49 2) 500 49 3) 000 50 4) 200 50

 

 

 

 

140(162)_ در کارخانه ای، توزیع هزینه های آخرین مرحله تولید محصولی شامل بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده 000 300 8 و ارزش کار در جریان ساخت آخر دوره 000 700 1 ریال بوده، در ثبت انتقال محصول به انبار؛ کالای در جریان ساخت مرحله، «چه مبلغ» بستانکار می گردد؟

1) 000 700 1 2) 000 600 6 3) 000 300 8 4) 000 000 10

 

141(163)_ کدام سربار؛ از هزینه های عمومی کارخانه بوده و بین دوایر خدماتی و تولیدی استفاده کننده از آن، تسهیم می شود؟

1) مواد غیر مستقیم 2) اضافه کاریها 3) دستمزد غیرمستقیم 4) روشنایی کارخانه

 

142(164)_ در موسسه ای طی یکماه: مقدار استاندارد مواد 70 کیلوگرم، مواد مصرفی استاندارد

000 35ریال، انحراف مساعد مواد 600 2 و مواد خریداری و مصرف شده 72 کیلوگرم بوده؛ در این صورت، کدام مورد «نادرست» است؟

1) نرخ واقعی 450 ریال 2) انحراف مساعد مقدار 900 ریال

3) نرخ استاندارد 500 ریال 4) انحراف مساعد نرخ 500 3 ریال

 

143(165)_ حسابدار موسسه ای جهت محاسبه انحراف کارایی دستمزد، رابطه:

نامساعد / ریال 80= ( 152 ساعت – A ) 40 ریال = انحراف کارایی دستمزد

را نوشته؛ A مجهول مورد نظر او، کدام است؟

1) ساعت کار استاندارد 150 2) ساعت کار واقعی 150

3) ساعت کار استاندارد 154 4) ساعت کار واقعی 154

 

144(166)_ «اضافه جذب سربار»، چه نوع انحرافی است؟

1) انحراف مساعد حجم سربار 2) انحراف مساعد هزینه سربار

3) انحراف نامساعد حجم سربار 4) انحراف نامساعد هزینه سربار

 

145(167)_ قیمت فروش نوعی محصول یک شرکت 000 50، هزینه متغیر تولید هر واحد 000 35 و کل هزینه های ثابت دوره 000 450 4 ریال بوده، با توجه به نرخ مالیاتی 15% شرکت؛ تولید و فروش «چند واحد محصول» به مبلغ 000 700 1 ریال سود بعد از مالیات می انجامد؟

1) 393 2) 410 3) 427 4) 430

سوالات آزمون آزاد کاردانی به کارشناسی 83

حسابداری شرکتها 83

 

161(137)_ حسابداری فعالیتهای تضامنی، به «چه دلیل» از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

1) تعداد به نسبت کم شرکتهای تضامنی به ثبت رسیده

2) امکان گزارشگری رویدادهای مالی آنها در دفاتر غیررسمی

3) تعداد بسیار زیاد شراکتهای به ثبت نرسیده

4) هر سه مورد

 

162(138)_ سرمایه یک شرکت تضامنی در زمان تأسیس 000 500 4 ریال ثبت شده که از این بابت: شریک اول مبلغ 000 800 2 ریال حسابهای دریافتنی و شریک دوم 000 200 2 ریال وجه نقد و

000 300 ریال حسابهای پرداختنی آورده داشته؛ البته طبق توافق شرکا، مبلغی به عنوان مطالبات مشکوک الوصول منظور گردیده؛ «مبلغ سرمایه شریک اول» چقدر گزارش شده است؟

1) 000 800 2 2) 000 700 2 3) 000 600 2 4) 000 500 2


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه نمونه سؤالات انواع گرایش های حسابداری و حسابرسی
1 2 3 4 5 ... 132 >>