X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود تحقیق درباره مدیریت بحران سازمانی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درباره مدیریت بحران سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درباره مدیریت بحران سازمانی


دانلود تحقیق درباره مدیریت بحران سازمانی

دانلود تحقیق درباره مدیریت بحران سازمانی

مقدمه :
نگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود که مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور می‌نشینند و پس از بروز ویرانی، سعی می‌کنند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود سازند. ولی به تازگی نگرش به‌این واژه عوض شده است. براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه‌ای از طرحها و برنامه‌های عملی برای مواجهه با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش‌بینی نشده را کسب کنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پیش‌بینی منظم و کسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تاکید دارد که به طور جدی شهرت، سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید می‌کنند. باید توجه داشت که مدیریت بحران با مدیریت روابط عمومی متفاوت است. مدیر روابط عمومی برای خوب جلوه دادن سازمان تلاش می‌کند در حالی که مدیر بحران سعی دارد تا در شرایط دشوار، سازمان را در موقعیت خوب نگه دارد. مدیریت بحران به منزله یک رشته علمی، به طور کلی در حوزه مدیریت استراتژیک قرار می‌گیرد و به‌طور خاص به مباحث کنترل استراتژیک مرتبط می‌شود .

تعریف بحران: Crisis 
بحران: یعنی بهم خوردن روند عادی و طبیعی زندگی انسان. 
بحران: یعنی ایجاد بی نظمی و اختلال در زندگی و باعث بهم خوردن توازن و تناسب بین نیازها و منابع است.
در شرایط بحران توازن موجود از بین می رود.
نیازهای انسان-یعنی مسکن-غذا-پوشاک-کمک های پزشکی و درمانی (بهداشت) و اشتغال.
بحران: در نتیجه یک سری عوامل طبیعی و غیر طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان،آتش سوزی، خشکسالی، سونامی، حجوم بیماریهای واگیر، جنگ و . . .

 


حادثه یا فاجعه: Disaster 
مخرب ترین بلایای طبیعی: زلزله است. ایران بر روی کمربند زلزله، آلپ-هیمالیا، واقع شده است. بطوریکه از سال 1363 تا 1368 بیش زا 2 میلیون نفر جان خود را از دست دادن. بعنوان مثال زلزله خرداد 69 سنجیل رودبار بیش از 45 هزار نفر کشته و 10 هزار نفر زخمی و بیش از 41 هزار نفر آواره و حدود 200 هزار واحد مسکونی تخریب شده است.
- سیل:
طغیان آب و سرازیر شدن سیل براثر بارندگی شدید و بمدت زمان کوتاه و شدت زیاد منجربه سیل و سیلاب و روان آب شهری و روستایی می گردد.
بعنوان یکی از بیشتری عامل مرگ و میر انسانها در جهان و کشور است و برابر آمار سازمان ملل متحد در 25 سال گذشته بیش از 5/1 میلیون نفر از سیل آسیب دیدن.
پدیده بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوسها که برابر پیش بینی دانشمندان تا سال 1010 میلادی بدلیل افزایش دمای سطح زمین بدلیل افزایش جمعیت و فعالیتهای تولیدی و ذوب  شدن یخ های قطبی آب سطح دریاها تا اندازه 1 متر افزایش خواهد یافت و بحث های فعالیتهای زمین زایی و جابجایی صفحه زیر دریاها و ایجاد سونامی های شدید و تخریب آن در کشورها قابل پیش بینی است.

و ...
در فرمت ورد
در 29 صفحه
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درباره مدیریت بحران سازمانی

دانلود تحقیق درباره سیستم مدیریت یکپارچه IMS

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درباره سیستم مدیریت یکپارچه IMS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درباره سیستم مدیریت یکپارچه IMS


دانلود تحقیق درباره سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دانلود تحقیق درباره سیستم مدیریت یکپارچه IMS

در ٢٠سال گذشته استانداردهای بین المللی از چنان پذیرشی برخـوردار شـده انـد کـه بسـیاری از کشـورها توسعه یافته و در حال توسعه استانداردهای ملی و رسمی خود را به سوی پـذیرش اسـتانداردهای بـین المللـی سوق داده اند. (٥)

پیش از این استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس اسـتانداردهای بـین المللـی ایـزو ٩٠٠٠بـه منظـور تأمین خواسته های مشتریان و تثبیت یک سیستم مدیریتی و همچنین اسـتاندارد ایـزو ١٤٠٠٠بـرای کـاهش آلودگی و ایجاد یک سازمان سبز و متعهد در قبال سـلامتی جامعـه در سـازمانهای متعهـد بکـار گرفتـه ش د و مدیران توانستند زمینه های مناسب را برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی فراهم نمایند. سازمانهایی کـه دارای سه سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست و مدیریت ایمنی باشند قـادر خواهنـد بـود در مـدت زمـان مناسـب موجبات استقرار فلسفه مدیریت کیفیت جامع را فراهم آورند.

ازآنجاکه هر سه سیستم فوق کمک به تـأمین نیازمنـدیهای کارکنـا، مشـتریان و جامعـه را بعنـوان مو ـور محرکه سازمان مطرح می کنند، لذا بدون استقرار سیستم ایمنی که تأمین کننده سلامتی کارکنـان و خـانواده آنها می باشد، دسترسی به فلسفه مدیریت کیفیت جامع امکان پذیر نخواهد بود.

استقرار سه سیستم فوق همزمان به استقرار یک سیستم مدیریت ترکیبی یا جامع کمک خواهد نمـود. در ایـن سیستم الزامات و خواسته های سیستمهای مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست بـا هـم ترکیـب شـده و از یک سیستم مستند سازی واحدتبعیت می نمایند. در این سیستم مستندات قبلی کیفیـت بـا ادغـام در سیسـ م مدیریت ایمنی به نحو چشمگیری کاهش یافته و یک نظامنامه واحد برای هر سه سیستم تدوین خواهـد شـد؛ روشهای اجرایی و دستورالعملها با الزامات هر سه سیستم انطباق داده شـده و حجـم مسـتندات تـا یـک سـوم کاهش خواهد یافت. در خــط مشی ایـن سیستـم سـه هدف عمده کیفیت، محیط زیست و ایمنی تعریف مـی شود. سازمان قادر خواهد بود در این مرحله سیستم خود را با سیستم مدیریت یکپارچه انطباق دهد. (٤)

 

و ...
در فرمت ورد
در 20 صفحه
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درباره سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مبانی نظری:بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری:بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری:بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه

بصورت ورد ودر 46صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 1

مقدمه. 2

2-1. مبانی نظری.. 4

2-1-1. تحلیل رفتار هزینهها 8

2-1-2. چسبندگی هزینهها 15

 2-1-2-1. مفهوم چسبندگی هزینهها 16

2-1-2-2. تئوریهای چسبندگی هزینهها 17

2-1-3. مدیریت سود. 18

2-1-3-1. تئوری نمایندگی.. 18

2-1-3-2. مفهوم مدیریت سود. 22

2-1-3-3. روشهای مدیریت سود. 26

2-1-3-3-1. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 26

2-1-3-3-2. مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی.. 26

2-1-3-3-3. فعالیتها و عوامل مؤثر بر دستکاری سود از طریق فعالیتهای واقعی: 27

2-1-3-4.انگیزههای مدیریت سود. 29

2-1-4. چسبندگی هزینه و انگیزههای مدیریت سود. 32

2-2. پیشینه پژوهش... 34

2-2-1. مروری بر تحقیقات خارجی.. 34

2-2-2. مروری بر تحقیقات داخلی.. 39

2-2-3. خلاصهای از پژوهشهای انجام شده 41

فهرست منابع و مأخذ. 44

 


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری:بررسی تأثیر انگیزه¬های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری چند شاخصه و کاربردهای آن در مدیریت و مهندسی صنایع

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت تصمیم گیری چند شاخصه و کاربردهای آن در مدیریت و مهندسی صنایع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری چند شاخصه و کاربردهای آن در مدیریت و مهندسی صنایع


دانلود پاورپوینت تصمیم گیری چند شاخصه و کاربردهای آن در مدیریت و مهندسی صنایع

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل


 قسمتی از اسلاید متن ppt : 

 

تعداد اسلاید : 54 صفحه

تصمیم گیری چند شاخصه و کاربردهای آن در مدیریت و مهندسی صنایع فرآیند تصمیم 1.
شناسایی نیازمندیهای تصمیم 2.
تشخیص و تحلیل داده 3.
ایجاد راه حل ها 4.
انتخاب راه حل مطلوب 5.
اجرای راه حل انتخاب شده 6.
ارزیابی و بازخور فرآیند تصمیم گیری مدل های تصمیم گیری مدل های کلاسیک تحقیق در عملیات مدل های تصمیم گیری چند معیاره مدل های کلاسیک تحقیق در عملیات در این مدل ها تصمیم گیری فقط بر اساس یک هدف کمی مانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن مسافت و ...
صورت می گیرد.
برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی اعداد صحیح و ...
از جمله این روش ها هستند که قبلا با آنها آشنا شده ایم. تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در اغلب تصمیم گیری ها مدیران به جای یک معیار خواستار بهینه کردن مقدار چندین معیار اعم از کمی و کیفی مانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن اضافه کاری افزایش رضایت شغلی و ...هستند.
بدیهی است این معیارها به دلیل داشتن مقیاس های مختلف با هم قابل مقایسه نبوده و حتی در برخی مسائل با یکدیگر متضاد می باشند یعنی افزایش یک معیار باعث کاهش معیار دیگر گردد.
بنابراین در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه معمولا به دنبال گزینه ای هستیم که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه کند.
از جمله این روش ها روش برنامه ریزی آرمانی است که قبلا با آن آشنا شده ایم.
معیارهای تصمیم گیری در تعیین گزینه های مختلف منظور از معیار عواملی است که تصمیم گیرنده به منظور افزایش مطلوبیت و رضایت خود مد نظر قرار می دهد. معیار در تصمیم گیری ممکن است به دو صورت زیر ارائه گردد: هدف (Objective) شاخص (Attribute) معیار تصمیم گیری: هدف هدف عبارت است از تمایلات و خواسته های تصمیم گیرنده که می تواند با عباراتی نظیر حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه و ...
بیان گردد. در این مسائل تصمیم گیرنده ممکن است همزمان چندین هدف را دنبال کند. این نوع مسائل را تصمیم گیری چند هدفه (MODM) می نامند.
معیار تصمیم گیری: شاخص شاخص عبارت است از ویژگی ها، کیفیات یا پارامترهای عملکردی که برای انتخاب گزینه های تصمیم مطرح است.
شاخص ها ممکن است کمی یا کیفی باشند.
شاخص های کیفی معمولا با الفاظ بیان می شوند مانند کم، زیاد، متوسط، ارزان، گران، کوچک، بزرگ و ...
ولی شاخص های کمی با عدد بیان می شوند.
برای بررسی یا مقایسه شاخص های کیفی بایستی آنها را به عدد تبدیل کرد. هدف از مقایسه شاخص ها تعیین اهمیت هر یک در انتخاب جواب است. در صورتی که تصمیم گیری براساس چندین شاخص انجام گیرد آن را تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) می نامند.
اندازه گیری معیارها مقیاس های اندازه گیری اسمی رتبه ای فاصله ای نسبی مدل های تصمیم گیری چند معیاره گسسته و پیوسته اگر مجموعه جواب های مساله قابل شمارش باشد مدل را گسسته یا چند شاخصه می نامیم.
مانند انتخاب یک تکنولوژی از بین تکنولوژی های مختلف ولی اگر مجموعه جوابهای مساله غیر قابل شمارش باشد آن را پیوسته یا چند هدفه می نامنم مانندتعیین عمر بهینه یک لامپ بطوریکه هزینه کاهش یافته و قابلیت اطمینان بیشتر گردد. جبرانی و غیر جبرانی اگر کمبود در یک معیار توسط معیار دیگر جبران شود مدل را جبرانی می نامیم مانند جبران هزینه بالا با کیفیت بهتر.
  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه فایل، مرجع فایل کمک به سیستم آموزشی و یادگیری و علم آموزی اطلاعات برای هموطنان عزیز میباشد .
  • بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت تصمیم گیری چند شاخصه و کاربردهای آن در مدیریت و مهندسی صنایع

تحقیق درباره مبانی سازمان مدیریت و ارتباطات

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره مبانی سازمان مدیریت و ارتباطات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

مقالة:

مبانی سازمان مدیریت و ارتباطات

فهرست:

مدیریت سازمانهای رسمی و غیر رسمی

ارتباط جزء مبانی ترین اصول در مدیریت

انواع ارتباطات

ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت

ارتباطات در سازمان های رسمی و غیر رسمی

روش‌های بهبود ارتباطات در مدیریت

موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش

درسازمان مدیریت مراسم قدردانی از معاون سابق کشور برگزار شد

این مقاله مفاهیم و فنون ارتباط را در حوزه مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار می‌دهد. عوامل پدیدآورنده تنش در سازمان، فرآیند ارتباط و اجزاء آن، راه‌های ایجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌های بهبود و ارتباطات و شناسایی و رفع موانع ارتباطی برای ایجاد محیط و ارتباطات پویا در سازمان و تنش‌زدایی مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.

مدیریت سازمانهای رسمی و غیر رسمی

در مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل مؤثر بر ارتباطات، سازمانهای غیررسمی و رسمی، راه‌های بهبود ارتباطات در رفع موانع ارتباطی و مدنظر داشتن مراودات انسانی در سازمان مطرح است. بیشتر وقت مدیران به ارتباط رودررو یا تلفنی با زیردستان، همکاران یا مشتریان می‌گذرد و گاهی در زمانی که مدیران تنها هستند ممکن است به واسطه ارتباطات ذهنی با مسائل حاد روز خلوت آنها به یک محیط کاری تبدیل شود. این مقاله مفاهیم و فنون ارتباط را در حوزه مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار می‌دهد.

ارتباط جزء مبانی ترین اصول در مدیریت

ارتباط فرایندی است که اشخاص از طریق انتقال علایم پیام به تبادل معینی مبادرت می‌ورزند. در یک فرایند ارتباط ۷ بخش وجود دارد:

منبع ارتباط به رمز درآوردن پیام پیام کانال از رمز خارج کردن پیام گیرنده پیام بازخورد نمودن نتیجه

پیام عبارت است از شکل عینی شده مفهوم ذهنی فرستنده پیام. پیام ممکن است کلامی یا غیرکلامی باشد. پیام کلامی به صورت نوشتار یا گفتار می‌باشد و پیام غیر کلامی علائم، اشارات و تصاویری هستند که برای ایجاد ارتباط به کار می‌روند مثل تصویر پرستاری که انگشت خود را بر بینی نهاده و شما را دعوت به سکوت می‌کند.

در بیانی دیگر پیام‌ها به صورت سمعی، بصری، کتبی، سمعی - بصری، بصری - کتبی، سمعی - کتبی،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مبانی سازمان مدیریت و ارتباطات
1 2 3 4 5 ... 287 >>