X
تبلیغات
رایتل

رزفایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درمورد طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

طرح درس نمونه

عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)

موضوع درس: جلوه ها ی هنر در خوزستان

اهداف کلی :

الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

اهداف جزیی :

الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

اهداف رفتاری :

پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

الف- دانش آموزان ارتباط اصفهان را باهنر اسلامی توضیح دهد ( در ک فهم )

ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید (دانش )

ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند . ( ترکیب )

د – دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند ( ارزشیابی وارزش گذاری )

ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند . ( درک وفهم )

و- انواع نثر راتوضیح دهد . ( درک وفهم )

ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند (تجزیه وتحلیل )

ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند ( دانش)

ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد . ( درک و فهم )

ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

رفتارورودی :

الف – دانش آموزان هنر را بشناسد .

ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

ارزشیابی تشخیصی :

الف – دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ اسلامی را توضیح دهد ؟

د- عروجی روحی چیست؟

ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

طراحی هندسی کلاس :

دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

گروه های یادگیری درکلاس :

گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا 3، 4 یا 5نفره .

رسانه ها ی آموزشی :

معلم – کتاب – ادبیات – تخته – گچ – تابلو پاک کن – نوار – ضبط صوت – تصویر – نقشه جغرافیا یی – روزنامه دیواری – چارپ –نقاب –طراحی – کتابچه ( دست ساخته خود معلم ) محیط تعاملی – تابلو معلم ساخته سوالات ازقبل طراحی شده .

انتخاب روش :

روش فعال با رویکرد همیاری

روش بدیعه پرداز ی جهت شکوفا کردن قوه خلاقیت دردانش آموزان وایجادفرصت تفکر

روش کارآیی تیم جهت همکاری دانش آموزان وایجادفرصت برای تفکر و مشورت

روش پرسش و پا سخ

روش نمایشی

روش مباحثه

روش ایفای نقش

روش توضیحی

فر آیند یاددهی – یاد گیری

فعالیت های مربوط به معلم

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

شروع کلاس بانام و یاد خدا سبحان

سلام واحوال پرسی

توجه به نکات اخلاقی وارزشهای اسلامی

حضور وغیاب دانش آموزان و بررسی علل غیبت

دقت درحالات روحی وروانی دانش آموزا ن وبررسی محیط کلاس

گروه بندی دانش آموزان به گروه های نا همگن و طراحی گروه ها به شکل هندسی U ونام گذاری گروه های به گل هایی که بادرس و حالات روحی ارتباط دارد .

پاسخ دانش آموزان و سلام متقابل آن ها

توجه نمودن دانش آموزان

پاسخ دانش آموزان

گفتن مشکلات احتمالی از سوی دانش آموزان

همکاری فعالانه دانش آموزان

اجرای ارزشیابی ورودی

جهت تعیین اولین گام آموزشی ، چند سوال درارتباط با « پیش نیاز درس » از گروه هاپرسیده می شود و جهت آمادگی روحی چند سوال هم درارتباط با درس جدید پرسیده

می شود:

ارائه چند عکس واسلاید از مکان های مذهبی و توضیح در مورد هنر های به کار رفته د رآ ن ها

آشنا نمودن دانش آموزان با جلوه های فرهنگ و هنر فارسی

دادن توضیحاتی درباره تنوع جوامع اسلامی و جلوه های هنر اسلامی

پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات معلم

توجه دانش آموزان به عکس ها واسلایدها

شرکت فعالانه دانش آموزان

همکاری فعالانه معلم و شرکت در پرسش و پا سخ

لغات واصطاحات جدید درس را باکمک معلم با استفاده از تا بلو های معلم ساخته بیان می کنند .

انجام ارزشیابی پایانی

انجام ارزشیابی پایانی توسط دانش آموزان

سوالات کتبی به دانش آموزان داده شودتا به شکل گروهی پاسخ دهند .

بررسی ارزشیابی پایانی توسط معلم ، اگروقت بود درکلاس و گرنه درمنزل بررسی شود .

رفع اشکال دانش آموزان

معرفی چند کتاب از نثر نویسان معاصر

دادن تکالیف تحقیقی و پژوهشی د رارتباط با هنر و معماری اسلامی

پاسخ دانش آموزان پس از فعالیت وبحث گروهی

ورق زدن کتاب ها توسط دانش آموزان وآ شنایی هر چه بیشتر آنان با این آثار

موظف شدن دانش آموزان جهت انجام آن تکالیف

ارزشیابی پایانی

ویژگی تحقیقاتی دکتر اسلامی ندوشن چگونه است ؟

معماری اسلامی چه تاثیری بر وروح وروا ن نماز گزار دارد ؟

کدا م کتاب دکتر اسلامی ندوشن حاصل سفرها ی ایشان است ؟

چگونه یک کاشی می تواند بیانگر روح ایران باشد ؟

آیا معماری اسلامی بر تاثیر هنر خویش درنماز گزار واقف بوده اند ؟

و یژگی های نثر ساده چیست ؟

ممال یعنی چه ؟

اسلیمی ممال چه کلمه ای است ؟

فعالیت های تکمیلی

دانش آموزان :

درباره ویژگی های معماری اسلامی تحقیق کنند وآن را درقالب یک مقاله تحقیقی به کلاس بیاورند .

دانش آموزان فهرستی از هنرهای اسلامی تهیه نما یند ودرباره ی هر کدام پژوهش کنند .

دانش آموزان درباره ی زندگی و آثاردکتر محمد علی اسلامی ندوشن پژوهش کنند وآن را در قالب مقاله یا روزنامه ی دیواری به کلاس بیا ورند .

****************************************************

شماره :

تاریخ :

نام درس :

ادبیات فارسی (2)

موضوع درس : جلوه ها ی هنر در اصقهان

هدف کلی درس : آشنایی با نثر معاصر وفرهنگ و هنر درایران

مدت جلسه :

طراح :گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه استان اصفهان

عناوین فرعی یا رئوس مطالب

هدف ها ی جزیی

هدف های رفتاری

حیطه و سطح

الف : لغایت ، مفاهیم و اصطلاحات تازه درس

ب: نثر دردوره معاصر

ج : نثر نویسان معاصر

د: علت واهمیت فرهنگ هنر اسلامی – ایرانی

1- دانش آموزان با معنی واصطلاحات تازه ی جدید آشنا شود.

2- دانش آموزان معنی لغات واصطلاحات را بفهمد .

3- دانش آموزان طریقه جمله بندی ، حذف فعل به قرینه و برخی جمله ها را که به طریقه محاوره ساخته شده اند تشخیص دهد

4- دانش آموزان حذف فعل به قرینه غیر از آنچه درمتن درس آمده است پی ببرد .

5- دانش آموزان با نثر نویسان معاصر آشنا شوند

6- دانش آموز با دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن و نمونه ای از آثارا و آشنا شود

7- دانش آموزان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی دبیرستان

تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

دبیرستان دخترانه امام رضا ( ع )

نام ونام خانوادگی دبیر مربوطه :

لادن مصطفوی

طرح درس سالانه درس زبان فارسی

عنوان درس

درس

هفته

ماه

زبان

اول

اول

مهر

جمله / بیاموزیم

دوم

دوم

مروری بر نگارش دوره ی راهنمایی / بیاموزیم

سوم

سوم

جمله و اجزای آن

چهارم

چهارم

ویرایش

پنجم

اول

آبان

شکل های زبان / چرا املا می نویسیم ؟ / بیاموزیم

ششم وهفتم

دوم

ویژگیهای فعل (1 ) / بیاموزیم

هشتم

سوم

نگارش علمی ، ادبی / بیاموزیم

نهم

چهارم

ویژگیهای فعل (2) ، گذرو نا گذر / بیاموزیم

دهم

اول

آذر

مقایسه / بیاموزیم

یازدهم

دوم

گروه اسمی (1 ) / بیاموزیم

دوازدهم

سوم

با چه خطی بنویسیم ؟ توصیف

سیزدهم و چهاردهم

چهارم

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

عنوان درس

درس

هفته

ماه

دوره و رفع اشکال

اول

دی

امتحانات ترم

دوم

سوم

چهارم

زبان شناسی چیست ؟ / بیاموزیم

پانزدهم

اول

بهمن

گروه اسمی ( 2) وابسته های اسم

شانزدهم

دوم

ساده نویسی ( 2 ) / بیاموزیم

هفدهم

سوم

گروه اسمی ( 3 ) وابسته های / بیاموزیم

هیجدهم

چهارم

خاطره نویسی / یادداشت های روزانه

نوزدهم

اول

اسفند

ضمیر / بیاموزیم

بیستم

دوم

چه کلمه ای اهمیت املایی دارد؟ بیاموزیم

بیست ویکم

سوم

نامه نگاری ( 1 ) / بیاموزیم

بیست و دوم

چهارم

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

عنوان درس

درس

هفته

ماه

تعطیلات نوروزی

اول

فروردین

دوم

گروه قیدی

بیست و سوم

سوم

زبان شناسی چیست ؟ ( 2 ) / بیاموزیم

بیست وچهارم

چهارم

نامه نگاری ( 2 ) نامه به دوستان و نزدیکان / بیاموزیم

بیست وپنجم

اول

اردیهشت

گروه کلمه چیست ؟

بیست وششم

دوم

نقش نما / بیاموزیم

بیست وهفتم

سوم

خلاصه نویسی

بیست وهشتم

چهارم

امتحانات ترم

اول

خرداد

دوم

سوم

چهارم


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

تحقیق درمورد طرح درس زبان فارسی دبیرستان

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد طرح درس زبان فارسی دبیرستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

نام: باسمه تعالی تاریخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی: آموزش وپرورش ناحیه 2 خرم آباد مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس: دبیرستان دخترانه شاهد طراح سؤال: گله دار

نام دبیر: امتحان درس: زبان فارسی 2 نیمسال اول /رشته:تجربی وریاضی

ردیف صفحه یک بارم

الف:

1-

 

 

 

2-

 

3-

4-

5-

6-

 

7-

8-

 

 

ب:

1-

 

 

2-

نگارش(5 نمره)

گونه زبان ونوع نوشته ی زیر را بنویسید.

«ای فکر دور پرواز من!بال های عقاب آسایت را از پرواز باز دار وتوای کشتی تند رو خیال من !همین جا لنگر انداز.»

فضا سازی یعنی چه وچرا نویسندگان از عنصر فضا سازی استفاده می کنند؟

 

برای تحقیق در مورد یک بنای تاریخی از کدام یک از روشهای تحقیق استفاده می کنیم ؟

در هر کتابخانه چند نوع برگه وجود دارد؟نام ببرید.

در زبان محاوره کلمات………….می شود .

اگر عنوان نوشته ای «روشن تر از خاموشی »باشد،از کدام راه برای تعیین عنوان نوشته استفاده شده است؟

 

طرح در نوشته های کوتاه ……….ودر نوشته های بلند………و مکتوب می باشد .

عبارت زیر را ویرایش کنید.

رزمندگان اسلام سایر شهرهای دیگر را فتح کردند و بسیجیان دلاور دشمنان را نابود ومقداری را به اسارت گرفتند.و هدف آنها جلب رضاء خداوند بود.

دستور(8نمره)

در جملات زیر نقش کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده است ،بنویسید.

الف:بولدزرچی جهاد خاک ریز  می زد. ب:مردم به او پهلوانمی گفتند.

ج:مادر کودک راغذا داد.

برای جمله های زیر، فعل هایی باشناسه مناسب بیاورید.

الف:مریم همیشه درس (خواندن)

ب:دیروزاستکان ها از دستم رها(شدن)وبر زمین (افتادن)

 

 

 

5/.

 

 

1

 

5/.

75/.

25/.

5/.

 

5/.

 

1

 

 

75/.

 

 

75/.

 

نام: باسمه تعالی تاریخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی: آموزش وپرورش ناحیه 2 خرم آباد مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس: دبیرستان دخترانه شاهد طراح سؤال: گله دار

نام دبیر: امتحان درس: زبان فارسی 2 نیمسال اول /رشته تجربی وریاضی

ردیف صفحه دو بارم

3-

 

 

 

4-

 

 

5-

 

 

6-

 

 

7-

 

8-

 

 

ج:

1-

2-

3-

 

 

در متن زیر جمله ها را بیابید ونمودار ساده ی هر جمله را رسم کنید،سپس نهاد جداوپیوسته هر جمله را مشخّص کنید. «دشمن برده ی ماشین است وتوماشین را درخدمت ایمان گرفته ای.»

 

 

در جملات زیر زمان افعال را مشخّص کنید.

الف:دعا می کنم که گل های اندیشه شما خرمن خرمن بشکفد.

ب:فقط پاهایش باد کرده بود واز زنی سخن می گفت.

جمله های زیر را مجهول کنید.

الف:او بسیاری از درس های کتاب زبان فارسی را خوانده است ..

ب:من نتیحه کاررا به شما خواهم گفت.

از فعل «خورده ایم»با حفظ شخص،ماضی مستمر،ماضی بعید،مضارع اخباری ومضارع التزامی بسازید.

فعل

ماضی مستمر

ماضی بعید

مضارع اخباری

مضارع التزامی

خورده ایم

 

 

 

 

وجه افعال مشخّص شده را بنویسید.

گاهی جمله هایی ساخته می شود که تنها با آهنگ خیزان پرسشی می شوند بدون آنکه کلمه ای پرسشی بیاید.

در عبارت زیرفعلهای ساده،مرکب وپیشوندی رامشخّص کنید.

«او به باغجه می نگریست ودر حال فکرکردن بودکه ناگهان برادرش او راصدا زد و اواز ترس از جایش برخاست .»

 

زبان شناسی:(4نمره)

دو کلمه از زبان های دیگر مثال بزنید که بین شکل گفتاری و نوشتاری آنها تفاوت وجود داشته باشد.

تمایز زبان وگفتار را با جدول ضرب مقایسه کنید.

آیا گوناگونی های سبکی ولهجه ای وحتی گویشی به یگانگی زبان آسیبی می رساند یا نه؟چرا؟

 

 

2

 

 

 

5/.

 

 

5/1

 

 

1

 

 

5/.

 

1

 

 

 

5/.

1

1

نام: باسمه تعالی تاریخ امتحان:....../10/85

نام خانوادگی: آموزش وپرورش ناحیه 2 خرم آباد مدّت امتحان: 75دقیقه

کلاس: دبیرستان دخترانه شاهد طراح سؤال: گله دار

نام دبیر: امتحان درس: زبان فارسی 2 نیمسال اول

ردیف صفحه سه

بارم

4-

5-

 

د:

1-

 

 

2-

 

3-

 

4-

زبان یکی ازتوانا یی های.ذهن انسان است. حال آن که گفتار فقط .........................این توانایی است .

تفاوت های میان گفتار ونوشتار را بنویسید .(دو مورد کافی است .)

 

املا وبیاموزیم(3 نمره)

کدام یک از جمله های زیر درست است ؟چرا؟

الف: کتاب چشمه ی روشن به وسیله ی غلام حسین یوسفی نوشته شده است .

ب:غلام حسین یوسفی کتاب چشمه ی روشن را نوشته است.

چرا عبارت« شب لیلة القدر»حشو (زاید) دارد؟

 

کلمه ی عربی «املاء» را به شکل مضاف در جمله ای به کار ببرید.

 

از میان گروه کلمات زیر غلط ها را بیابید و درست آن ها را بنویسید .

اعتلا و ارتقا-اسرار والتماس –عجز ولابع –متواضع و فروتن-ماه آزار- حدّنساب- مناعت طبع –اسیر وگرفتار

 

پیروز وشادکام باشید.

5/.

1

 

 

1

 

 

5/.

 

5/.

 

1

طرح سؤال: گله دار جمع بارم

20


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد طرح درس زبان فارسی دبیرستان

رام فارسی LG K130E با اندروید 5.1.1 بدون مشکل تصویر

اختصاصی از رزفایل رام فارسی LG K130E با اندروید 5.1.1 بدون مشکل تصویر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رام فارسی LG K130E با اندروید 5.1.1 بدون مشکل تصویر


رام فارسی LG K130E با اندروید 5.1.1 بدون مشکل تصویر

رام فارسی LG K130E

فایل بصورت KDZ میباشد

ANDROID 5.1.1

در این فروشگاه کلیه فایل ها تست شده با لینک مستقیم و زیر قیمت میباشد

اما درصورت عدم نتیجه گیری، ما تا آخرین لحظه در کنار شما خواهیم بود

لطفا به نکات آموزشی و پیشنهادی بعد از خرید عمل کنید

کیفیت مسیر ماست، نه مقصد ما / درگاه خرید امن، خرید مطمئن

به کانال تلگرام ما بپیوندید و از تخفیف و آموزش و فایل های رایگان با خبر شوید

بهترین تبلیغ ما ، رضایت شماست


دانلود با لینک مستقیم


رام فارسی LG K130E با اندروید 5.1.1 بدون مشکل تصویر

دانلود کتاب آنالیز حقیقی فولند فارسی

اختصاصی از رزفایل دانلود کتاب آنالیز حقیقی فولند فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب آنالیز حقیقی فولند فارسی

شامل 312 صفحه 

نسخه پی دی اف

زبان:فارسی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کتاب آنالیز حقیقی فولند فارسی
1 2 3 4 5 ... 161 >>